ถาม: สื่อโฆษณาเหล่านี้จำเป็นจะต้องเสียภาษีหรือไม่?

ตอบ: ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 ระบุไว้ชัดเจนว่าเจ้าของป้าย (รวมถึงป้ายบนยานพาหนะเคลื่อนที่ประเภทรถยนต์) จำเป็นต้องยื่นแบบเสียภาษีป้ายเป็นรายปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี โดยคิดเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน
โดยยื่นแบบที่ส่วนราชการท้องถิ่นที่ยานพาหนะนั้นจดทะเบียนไว้ และในสำหรับกรุงเทพมหานครสามารถยื่นแบบได้ที่ส่วนจัดเก็บรายได้ สำนักงานเขตจตุจักร แต่อย่างไรก็ดียังมีข้อยกเว้นในบางกรณี ได้แก่
1. พื้นที่ของป้ายไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร/ชิ้น
2. ป้ายบนยานพาหนะที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล น้ำหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม และต้องไม่ใช้งานเพื่ออามิสสินจ้าง