ถาม: ในการดำเนินการผลิตนั้นจะใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไร?

ตอบ: การดำเนินการผลิตในรูปแบบปกตินั้นจะใช้เวลา 3 -7 วัน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ตรวจสอบค่าสี พิมพ์ ติดตั้ง รวมถึงตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก