ถาม: การติดสื่อโฆษณาเหล่านี้ผิดกฎหมายหรือไม่?

ตอบ: การติดสื่อโฆษณาเหล่านี้จะไม่ผิดกฎหมายหากดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสีรถต่อกรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนสีได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถหรือของผู้เช่าซื้อ พร้อมหลักฐานการทำสีหรือการเปลี่ยนแปลงสีรถภายใน 7 วันหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง